Vatandaşlık Mevzuatı

T.C ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşleri Daire Başkanlığı
Tarih : 10/12/2018
Sayı : 36189470-125.01.01- 4016914
Konu : Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Hk.
GENELGE: 1793, 2018/ 14

Nolu Genelge aşağıdaki gibidir.
İlgi:

 • 18.09.2018 tarih ve 106 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulması kararlaştırılan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
 • 12.01.2017 tarih 29946 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016/9601 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
 • 06.04.2010 tarih ve 27544 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010/139 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik.
 • Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 03.10.2018 tarih ve 119300 sayılı yazısı.
 • Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 04.10.2018 tarih ve 119807 sayılı yazısı.
 • 12.01.2017 tarih ve 29946 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bankaların Değerleme Hizmeti Almaları ve Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik.
 • 07.12.2018 tarihli ve 30618 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 06.12.2018 tarih ve 418 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı.
 • 15.10.2018 tarih ve 1791 (2018/12) sayılı Genelge.

Bilindiği üzere; ilgi (a) sayılı Karar ile ilgi (c) Yönetmelikteki “En az 1.000.000 Amerikan Doları tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi konulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen” hükmündeki “En az 1.000.000 Amerikan Doları” ibaresi “250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası” şeklinde değiştirilmişti. Aynı Kararda 20'nci maddenin 6'ncı fıkrasında yer alan “efektif satış kuru” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve/veya çapraz döviz kuru” ibaresi de eklenmişti. (Tapu müdürlüklerince Türk Lirası esas alınarak resmi senet düzenlendiğinden 250.000 Amerikan Doları değerinin tespiti efektif satış kuru üzerinden yapılacaktır.)

Bu kez; ilgi (g) sayılı Karar ile ilgi (c) Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “satın aldığı” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarı peşin olarak yatırılan taşınmazın satışının vaat edildiğine dair noterden düzenlenen sözleşmenin üç yıl süreyle devri ve terkini yapılmayacağı taahhüdüyle tapu siciline şerh edildiği” ibaresi eklenmiştir.

Bu kapsamda tapu müdürlüklerine yapılan taşınmaz edinim başvurularına ilişkin işlemlerin anılan Yönetmelik değişikliklerinin yürürlük tarihleri ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün ilgi (d,e) sayılı yazıları dikkate alınarak aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir.

Buna göre;

 • İlgi (a) Yönetmeliğin 20 nci maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendi kapsamında talepte bulunabilmek için 12.01.2017-18.09.2018 tarihleri arasında satın alınmış taşınmazlar için taşınmazın/taşınmazların değerinin en az 1.000.000; 19.09.2018 tarihi ve sonrası satın alınmış taşınmazlar ile 07.12.2018 tarihi ve sonrasında satış vaadine konu olmuş taşınmazın/taşınmazların değerinin en az 250.000 Amerikan Doları tutarında olması gerekmektedir.
 • Yönetmeliğin anılan maddesinde yer alan tutarın tespitinde yararlanmak üzere değerleme standartlarına uygun olarak hazırlanmış ve ilgi (f) Yönetmeliğin Il'inci maddesi kapsamında faaliyet gösteren değerleme kuruluşunca* onaylanmış, piyasa değerini gösterir taşınmaz değerleme raporu aranır. Edinim başvurusu sırasında sunulan değerleme raporunun düzenlenme tarihinin başvuru tarihinden en fazla üç ay öncesine ait olması gerekir. Söz konusu değerleme raporu işlem tamamlanıncaya kadar geçerli sayılacaktır. Edinim süreci tamamlanmış taşınmazlar için talepte bulunulmuş ise taşınmazın/taşınmazların edinim tarihi esas alınarak düzenlenmiş taşınmaz değerleme raporu istenir.
 • Taşınmazın/taşınmazların Amerikan Doları cinsinden değeri, işlemin yapıldığı tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın efektif satış kuru esas alınarak hesaplanır.(İşlem tarihinde henüz ilan edilmemiş ise bir önceki günün efektif satış kuru esas alınır.)Taksitle satın alınmış olup da satış işlemi 19.09.2018 tarihinden sonra yapılan taşınmazlar için her bir taksit bedelinin bu tarihten sonra olması kaydıyla yatırıldıkları tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınacaktır. 19.09.2018 tarihinden önceki taksitli ödemeler dikkate alınmayacaktır. Resmi senette yer alan satış bedeli ile değerleme raporundaki bedellerin her birinin ayrı ayrı Yönetmelikte belirlenen bedellerden yüksek olması gerekmektedir.
 • Kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş taşınmazlarda bir ya da birden fazla bağımsız bölümün satış vaadine konu olması halinde peşin olarak yatırılan miktarın en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirasının 07.12.2018 tarihinden sonra yatırıldığının 5 inci maddede belirtildiği şekilde tevsik edilmesi gerekmektedir.
 • Bu kapsamda yapılacak yeni başvurularda satış bedeli transferinin bankalar aracılığıyla gerçekleştirilmesi; bedelin alıcı hesabından çıktığının ve satıcı hesabına yatırıldığının bankalar tarafından onaylanmış dekontlar ile tevsik edilmesi gerekmektedir. (Bu dekontların Genel Müdürlüğe bildirim aşamasına kadar sunulması gerekmektedir.)
 • Yine bu kapsamda edinime konu taşınmazın/taşınmazların; kişinin eşi veya çocukları da dahil herhangi bir yabancı gerçek kişi adına kayıtlı ya da kişinin kendisi, eşi, çocukları veya herhangi bir yabancı gerçek kişi tarafından 12.01.2017 tarihinden sonra devredilmiş taşınmazlardan olmaması gerekmektedir.
 • Edinilecek taşınmazın ipoteğe konu olması ya da ipotekli olarak satın alınması hallerinde aranan değerin tespitinde ipotek bedeli düşülmek suretiyle kalan kısım dikkate alınacaktır. İpoteğin işlemi takiben en geç 5 iş günü içerisinde terkin edilmesi halinde ipotek miktarı dikkate alınmayacaktır.
 • Edinime konu taşınmazın, edinecek olan yabancı gerçek kişinin ortağı ya da yöneticisi olduğu şirket adına kayıtlı taşınmazlardan olmaması gerekmektedir.
  Tüm bu hususlar doğrultusunda;
   • Edinim süreci tamamlanmış taşınmaz/taşınmazlar üzerinde bir talep söz konusu ise diğer bir anlatım ile; ilgi (b) Yönetmeliğin yürürlük tarihi olan 12.01.2017 tarihinden sonra edinilmiş ve resmi senetlerinde ilgi (c) Yönetmeliğin 20 nci maddesine ilişkin hüküm bulunmayan taşınmaz/taşınmazların üzerine, malik tarafından ilgili beyanın tescili talep edilmiş ise başvurulan tapu müdürlüğünce tescil istem belgesi düzenlenerek ilgili (o taşınmaz/taşınmazların beyanlar hanesine gerekli belirtme yapılacaktır.
   • Edinim süreci tamamlanmış ancak bedelinin eksik olduğu hallerde bu bedeli tamamlamak üzere alınacak yeni taşınmazın resmi senedine, öncekiler için ise düzenlenecek tescil istem belgesine aşağıda yer alan beyana yer verilerek ilgili taşınmazların beyanlar hanesine gerekli belirtme yapılacaktır.
  • Birden fazla Tapu Müdürlüğünün yetki alanına giren taşınmazların söz konusu olduğu talepler, yetki alanı dışı tapu işlemlerine ilişkin mevzuat kapsamında başvurunun yapıldığı tapu müdürlüğünce karşılanır.

Belirtmenin Tescili:

Satış yoluyla yapılan başvurular sonucu düzenlenecek tescil istem belgesi veya resmi senede “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20 nci maddesi kapsamında Türk Vatandaşlığının kazanılması amacıyla edindiğim bu taşınmazı/taşınmazları 3 yıl süre ile satmayacağımı taahhüt ederim.” ibaresine yer verilerek taşınmazın siciline “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20 nci maddesi kapsamında edinim/beyan tarihinden itibaren (tescil istem belgesi ile talep edilmişse beyan tarihinden itibaren) 3 yıl içerisinde satılmayacağı yönünde taahhüdü vardır.” şeklinde belirtme yapılır.

Satış vaadi yoluyla yapılan başvurularda ise; düzenlenecek tescil istem belgesine “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20 nci maddesi kapsamında Türk Vatandaşlığının kazanılması amacıyla taşınmaz/taşınmazları edinmeme yönelik sözleşmenin 3 yıl süre ile devri ve terkinini yapmayacağımı taahhüt ederim.” ibaresine yer verilerek taşınmazın siciline “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20 nci maddesi kapsamında şerh tarihinden itibaren 3 yıl süre ile satış vaadi sözleşmesinin devri ve terkininin yapılmayacağı yönünde taahhüdü vardır.” şeklinde belirtme yapılır.

Belirtmenin Terkini:
 • Anılan Yönetmelik hükmü kapsamında beyanlar hanesine işlenmiş olan belirtmede yer alan üç yıllık sürenin dolmasından sonra yapılacak terkin başvurularında, terkinin yapılması;
 • 3 yıllık süre dolmadan malik tarafından terkin talebi halinde ise nüfus ve vatandaşlık il müdürlüklerine hususun soru konusu yapılması ve alınacak cevaba göre işlemlere yön verilmesi,gerekmektedir.

Beyanın İşlenmiş Olduğu Taşınmazlar Üzerindeki İşlemler:

Bu şekilde edinilmiş taşınmazlarda her türlü şerh ile sınırlı ayni hak tesisi mümkün bulunmakla birlikte şerh süresince malikin talebi dışında yapılan işlem sonuçları nüfus ve vatandaşlık il müdürlüklerine ivedilikle bildirilecektir.

İşlem Sonucu Yapılacak Bildirim:

İlgi (c) Yönetmeliğin (b) bendi kapsamında hazırlanacak uygunluk belgesi doğrudan Genel Müdürlüğümüzce (Yabancı İşler Dairesi Başkanlığınca) verileceğinden, yapılan taleplere yönelik işlemlerin tamamlanması ve ilgili belirtmenin beyanlar hanesine işlenmesini müteakip tapu müdürlüğünce resmi senet, satış vaadi sözleşmesi, değerleme raporları, bankalar tarafından onaylanmış dekontlar ile yabancıya ait kimlik belgesi (ülke kimliği ya da pasaport), adres ve özellikle iletişim bilgileri (elektronik posta, telefon numarası) eklenmiş üst yazı ile (Bölge Müdürlüğü aracılığı olmadan) doğrudan Genel Müdürlüğümüze (Yabancı İşler Dairesi Başkanlığına) EBYS aracılığı ile gönderilmesi,

Yine ilgi (c) Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (b) bendi kapsamında Genel Müdürlüğümüzce düzenlenecek olan uygunluk belgesine esas alınmak üzere satış veya satış vaadi işlemine ait resmi senet veya satış vaadi sözleşmeleri ile tescil istem belgeleri ve taşınmaza/taşınmazlara âit değerleme raporları ile bankalar tarafından onaylanmış dekontların taranarak eksiksiz olarak TAKBİS ortamına aktarılması (Tescil istem belgesi ile yapılan taleplerde edinimine ilişkin resmi senedin taranmış olması),

Gerekmektedir. İlgi (h) sayılı genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bildiriş doğrultusunda bilgi ve gereğini rica ederim.

11.02.2010. TARİH VE 2010/139 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDELERİNE GÖRE;

Türk vatandaşlığı, doğumla veya sonradan olmak üzere iki yolla kazanılır.

A- DOĞUMLA KAZANILAN VATANDAŞLIK

Doğumla kazanılan Türk vatandaşlığı, soy bağı veya doğum yeri esasına göre kendiliğinden kazanılır.

 • Soy bağı esasına göre kazanılan vatandaşlık

  Soy bağı esasına göre kazanılan Türk vatandaşlığı, Türk vatandaşı ana veya baba ile soy bağının kurulmasıyla kendiliğinden kazanılan vatandaşlıktır. Yapılan bildirim üzerine doğumdan itibaren Türk vatandaşlığı kazanılır. Türkiye içinde veya dışında evlilik birliği içinde Türk vatandaşı anadan doğan veya babadan olan çocuk, doğumundan itibaren Türk vatandaşlığını kazanır. Türkiye içinde veya dışında evlilik birliği dışında Türk vatandaşı anadan doğan, yabancı babadan olan çocuk, doğumundan itibaren Türk vatandaşlığını kazanır. Türkiye içinde veya dışında evlilik birliği dışında Türk vatandaşı babadan olan ve yabancı anadan doğan çocuk, 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun hükümlerine göre, Türk vatandaşı babaya soy bağı ile bağlanması halinde doğumundan itibaren Türk vatandaşlığını kazanır.

 • Doğum yeri esasına göre vatandaşlığın kazanılması, başvuru ve yapılacak işlemler

  Türkiye’de doğan ve ana ve babanın belli olmaması veya vatansız bulunması ya da millî kanunları gereğince ana ve babadan dolayı vatandaşlık kazanamaması gibi nedenlerle herhangi bir devletin vatandaşlığını kazanamayan çocuk, doğumundan itibaren Türk vatandaşlığını kazanır. Doğum yeri esasına göre Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin başvurularda müracaat makamlarınca aşağıda belirtilen belgelerden oluşan dosya düzenlenir ve karar alınmak üzere Bakanlığa gönderilir:

  • İsteği belirten form dilekçe.
  • Çocuğun Türkiye’de doğduğunu ispatlayan doğum belgesi.
  • Doğum belgesine dayanılarak düzenlenen doğum tutanağı.
  • Çocuğun ana ve babadan dolayı herhangi bir devletin vatandaşlığını kazanamadığını ispatlayan belge.
  • Ana ve babanın vatansız olması halinde temini mümkün ise bu durumu ispatlayan belge.
B- SONRADAN KAZANILAN VATANDAŞLIK

Türk vatandaşlığının sonradan kazanılması, yetkili makam kararı veya evlat edinilme ya da seçme hakkının kullanılması ile mümkündür.

C- YETKİLİ MAKAM KARARIYLA VATANDAŞLIĞIN KAZANILMASI

Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığının kazanılması aşağıdaki yollarla olur:

 • Türk vatandaşlığının genel olarak kazanılması.
 • Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması.
 • Türk vatandaşlığının yeniden kazanılması.
 • Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması.
a) Türk vatandaşlığının genel olarak kazanılması.

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı, aşağıdaki şartları taşıması halinde Bakanlık kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir:

 • Kendi millî kanununa, vatansız ise 4721 sayılı Türk Medenî Kanununa göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak.
 • Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz beş yıl ikamet etmiş olmak.
 • Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini; Türkiye’de taşınmaz mal edinmek, iş kurmak, yatırım yapmak, ticaret ve iş merkezini Türkiye’ye nakletmek, çalışma iznine tabi olarak bir iş yerinde çalışmak ve benzeri davranışlarla teyit etmiş olmak veya Türk vatandaşı ile evlenmek, ailece müracaat etmek, daha önce Türk vatandaşlığını kazanmış olan ana, baba, kardeş ya da çocuk sahibi olmak veya eğitimini Türkiye’de tamamlamak.
 • Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak.
 • Toplum içinde birlikte yaşamanın gerektirdiği sorumluluk duygusu ile davranarak iyi ahlak sahibi olduğunu göstermek, davranışları ile çevresine güven vermek, toplumca hoş karşılanmayan ve toplum değerlerine aykırı kötü alışkanlığı bulunmamak.
 • Toplumsal yaşama uyum sağlayabilecek düzeyde Türkçe konuşabilmek.
 • Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak.
 • Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak.

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılardan, yukarıda sayılan şartlarla birlikte, taşıdıkları devlet vatandaşlığından veya vatandaşlıklarından çıkma şartı da aranabilir. Bu takdirin kullanılmasına ilişkin esasların tespiti Bakanlar Kurulunun yetkisindedir.

b) Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması, başvuru için gerekli belgeler ve yapılacak işlemler

 • (1) Kanunun 12 nci maddesinde sayılan hallerde yabancı, istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanabilir.
 • (2) Türk vatandaşlığını istisnai olarak kazanmak isteyen yabancı hakkında Bakanlığın yazılı talimatı üzerine müracaat makamlarınca aşağıda belirtilen belgelerden oluşan dosya düzenlenir:
 • İsteği belirten form dilekçe.
 • Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge.
 • Medenî hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanma belgesi, dul ise eşine ait ölüm belgesi.
 • Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge ve evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge.
 • Türk vatandaşı birinci veya ikinci derece yakınları varsa bu kişilere ait müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği.
 • Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.
 • Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.

(3) Tamamlanan dosya karar alınmak üzere Bakanlığa gönderilir.

(4) Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre vatandaşlığa alınacak kişilerin müracaatları, gerekli görülen hallerde Bakanlıkça alınır ve ikinci fıkrada belirtilen belgelerden oluşan dosya düzenlenir.

c) Türk vatandaşlığının yeniden kazanılması

(1) Kanunun 13 üncü ve 43 üncü maddelerinde belirtilen kişiler, millî güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Türkiye’de ikamet şartı aranmaksızın, Türk vatandaşlığını yeniden kazanabilirler.

(2) Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen kişiler ise millî güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak ve Türkiye’de üç yıl ikamet etmek şartıyla Türk vatandaşlığını yeniden kazanabilirler.

d) Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması ve müracaat makamlarınca başvurunun işleme alınmasında uygulanacak esaslar

 • (1) Kanunun 16 ncı maddesinde sayılan şartları taşıyanlar evlenme yoluyla Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir.
 • (2) Başvuruda bulunan yabancı hakkında müracaat makamlarınca araştırma yapılır. Araştırma sonucunda yabancının;
 • a) Bir Türk vatandaşı ile üç yıldan beri evli olmadığı,
 • b) Evliliğin boşanma veya müracaat tarihinden önce ölüm gibi nedenlerle son bulduğu,
 • c) Herhangi bir suçtan dolayı yargılamasının devam ettiği veya hükümlü ya da tutuklu olduğu,
 • ç) 26 ncı madde uyarınca istenen belgeleri ibraz edemediği,
 • anlaşıldığı takdirde başvurusu kabul edilmez ve bu hususta ilgilisine gerekli tebligat yapılır.
 • (3) Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancının eşi, sonradan Türk vatandaşlığını kazanmış ise evlilikte geçen sürenin hesaplanmasında Türk vatandaşlığını kazanma tarihi esas alınır. Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılmasında başvuru için gerekli belgeler

Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunan yabancı adına müracaat makamlarınca aşağıda belirtilen belgelerden oluşan dosya düzenlenir:

 • İsteği belirten form dilekçe.
 • Türk vatandaşı eşe ait müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği.
 • Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge.
 • Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge.
 • Yerleşim yeri Türkiye’de bulunuyor ise en son tarihli ikamet tezkeresi.
 • Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyor ise onaylı bir örneği.
 • Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.
 • Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.