Hİzmetlerİmİz

Everything you need to know about our Company

FAALİYET ALANLARIMIZ

Gayrimenkul Değerleme

Şirketimiz, lisanslı ve yetkin insan kaynağı ile kişi ve kurumlardan gelecek talebin türüne ve içeriğine göre, genel kabul görmüş değerleme metotlarını kullanmak, mesleğin gerektirdiği standartlara ve etik kurallara bağlı kalmak suretiyle gayrimenkul değerleme raporları hazırlar ve ilgililerine sunar. Mesleğin icrasında, güvenilir kaynakların verilerini kullanır, bu verileri mantıksal hataya yer vermeksizin doğru yorumlar. İşlemlerinde modern teknolojiyi kullanır.

Çalışma kâğıtlarını, raporlarını, topladığı verileri her an sunmaya hazır modern arşivleme yapar. Şirketimiz Uluslararası pazarda akredite olacak gayrimenkul değerleme raporları sunar.

Şirket Aktiflerinin Değerlenmesi

Ülkemizde de 2449 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa, 4487 sayılı Kanunla eklenen ek 1 madde ile Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu kurulmuştur. Aralık 2003 de Seri XI, 25 nolu Sermaye Piyasası Muhasebe Standartları Tebliği yayınlanmıştır.

01.01.2005 tarihinden itibaren de bazı kuruluşlar AB ülkeleri ile birlikte eşzamanlı olarak uluslararası muhasebe ve finansal raporlama standartlarını kullanmaya başlamıştır. 01.01.2005 den sonra muhasebe kayıtları uluslararası muhasebe standarları normlarında yapılacak, iç denetimleri ve bağımsız denetimleri de uluslararası denetim standartları kapsamında olacaktır. Bu normlara ulaşıldıktan sonra şirket değerleme çalışmaları da uluslararası piyasada kabul görmüş metotlar kullanılarak yapılacaktır. Bu metotlar; Firmaya olan serbest nakit akım yöntemi, Öz kaynağa olan serbest nakit akım yöntemi, Net aktif değer yöntemi, Ek getiri değer yöntemi, Kâr payı iskontolama yöntemi, Göreceli değerleme yöntemi, Ekonomik katma değer yöntemi, Yatırımın nakit akım kârlılığı yöntemidir.

Muhasebe, mali denetim, finansal raporlama ve şirket değerleme yöntem ve standartları uygulanırken şirket aktifindeki duran varlıkların uluslararası standartlar kapsamında değerlemesine ihtiyaç olacaktır. Diğer bir deyişle mesleki disiplinler birbirinin tamamlayıcısı konumuna gelmiştir.

Gayrimenkul değerleme mesleği de muhasebe, mali denetim, finansal raporlama ve şirket değerleme mesleklerinin tamamlayıcısı konumundadır.

Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş., bünyesindeki insan kaynağı ve partnerleri ile muhasebe, mali denetim, finansal raporlama ve şirket değerleme işlemlerine yönelik çalışmalarda kullanılmak üzere şirketlerin aktiflerinde yer alan gayrimenkul ve makine değerlemesini gayrimenkul değerleme mesleğinin uluslararası standartlarında gerçekleştirmektedir.

Pazar Araştırması

Gayrimenkulün, kullanıcılarının tanımlaması yapılır, talep faktörleri belirlenir, mevcut arz ile talep stoğu karşılaştırılır, arz ve talep esnekliği katsayıları belirlenir. Bu saptamalardan hareketle pazar tanımlaması yapılarak raporlaması yapılır.

Pazar araştırması nitelikli ve zaman alan bir çalışma olup bu çalışma, alanında tecrübeli uzmanlarımızca gerçekleştirilmektedir.

Pazar araştırması, her bir sektöre özel olup bu disiplinle yapılmalıdır.

Yatırım Projelerinin Fizibilite Analizi

Hazırlanan, hazırlanmakta olan, tasarlanan veya sadece yatırım yapma düşüncesinin oluştuğu yatırımlarda şirketimiz talebe yönelik analizler yapmakta, raporlar sunmaktadır. Uzmanlarımız, yatırım düşüncesi oluşmuş ancak, projesi oluşturulmamış durumlarda, talep edilmesi halinde yatırım projeleri için fizibilite çalışması hazırlayıp, yatırımcıların değerlendirmelerine sunmaktadır.

Bu çalışmalarından çıkan sonucu, kısa ve uzun dönemli programlarda irdeleyerek, piyasa kârlılık oranları, ekonomik parametreler, rekabet ve alternatif fırsat analizlerini de ekleyerek proje hakkında olumlu veya olumsuz somut önerilerde bulunurlar.

Şirketimiz bünyesinde, inşaat mühendisi, yüksek mimar gibi teknik kadronun yanı sıra, iktisatçı, bankacı ve mali müşavir bulunmaktadır. Ayrıca yapı analizleri ve inşaat malzemeleri konusunda son derece deneyimli euro normlarını bilen ve bu konuda kitapları yayınlanan akademik kariyeri profesör olan partnerimiz ile hukuk, gayrimenkul mevzuatı, yeminli mali müşavirlik ve mahalli idareler konularında duayen partnerlerimiz bulunmaktadır.

Bu nedenle Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.; yatırım projelerinizi, en bilimsel ve objektif değerlerle derinlemesine ve tüm teferruatı ile inceler. Engin piyasa bilgisi ile mantıksal yorumlamalarda bulunur. Önerilerini çoklu varsayımlara değil, piyasada geçerli verilere göre yapar. Önerilerinde belirsizlikten uzak özgür düşünce ve kendine olan güvene dayalı somutluk vardır.

Gayrimenkul Geliştirme Projelerine Danışmanlık

Nüfus artış oranının yüksek olduğu ülkemizde üzerine yapı yapılabilir arsa alanı gün geçtikçe daralmakta ve kısıtlı hale gelmektedir. Gerek üzerinde yapı olmakla birlikte arsa haline getirilebilir gayrimenkuller için ve gerekse de yapılaşmaya uygun arsalar için, lokasyon ve diğer kriterler dahilinde, mevzuatın izin verdiği ölçüde geliştirilebilecek projelerde danışmanlık yapar.

Ülkemizde, profesyonel gayrimenkul geliştiricileri olarak tanımlanabilecek alan henüz çok zayıf olduğu için bu alanda özellikle danışmanlık ihtiyacının önemli olduğunu düşünmekteyiz. Bir eleştiri olarak ülkemizde yapılaşma hala, mal sahiplerinin kendi kurguları ya da müteahhitlerin projelendirmesi ile gerçekleşmektedir. Bu da çoğu zaman üretilen arsanın efektif olmayan binalarla doldurulmasına sebep olmaktadır. Oysa gayrimenkul geliştiriciler ile birlikte değerleme

Gayrimenkul Mevzuatı Danışmanlığı

Gayrimenkul mevzuatı çok sayıda mevzuat ile ilişkili durumdadır. Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.; mesleki bilgi piyasadan elde ettiği deneyimleri ve partnerleri vasıtası ile gayrimenkul mevzuatı ile ilgili tüm konularda danışmalık hizmeti vermektedir. Bu konuda sektörün duayeni konumunda olan, akademisyenlik ve uygulamacılığı birlikte yaşamış uzmanlar sayesinde isabetli, geçerli, çözümsel danışmanlık hizmeti vermektedir.

Kentsel Dönüşüm

Ekol AŞ'nin Kentsel Dönüşümde Değerleme Yetkisi.

1- 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Yasası'na dayalı yayınlanan Seri VIII, No:35 Sayılı Tebliğ; Sermaye Piyasası Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere Ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ. Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmalık A.Ş bu tebliğ kapsamında 17.03.2005 tarihinde SPK nın Değerleme kuruluşları listesine alınmıştır.

2- 5393 sayılı Belediye Kanunu MADDE 73.- Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı Belediye, kentin gelişimine uygun olarak eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek; konut alanları, sanayi ve ticaret alanları, teknoloji parkları ve sosyal donatılar oluşturmak, deprem riskine karşı tedbirler almak veya kentin tarihî ve kültürel dokusunu korumak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir.... Bu yetkisini kullanırken SPK Liste firmalarına mülkiyet tespiti ve değerleme yaptırır. Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ Belediyelerin Kentsel dönüşün projelerinde değerleme hizmeti vermektedir.

3- 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Yasa MADDE 6/7.Fıkra Bu Kanun çerçevesinde dönüştürmeye tâbi tutulan taşınmazların, üzerindeki köhnemiş yapılar da dâhil olmak üzere, muhdesâtı ile birlikte değer tespiti işlemleri ve dönüşüm ile oluşacak taşınmazların değerlemeleri, Bakanlık, TOKİ veya İdarece yapılır veya yaptırılır.

4- 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Yasa Yönetmeliği MADDE 12 –(Değişik:RG-2/7/2013-28695) Taşınmazların değerinin tespiti: (1) İlgili kurum, uygulama alanındaki taşınmazların sınırını, yüzölçümünü ve cinsini gösteren haritayı veya krokiyi yapar veya yaptırır ve bu taşınmazların maliklerini ve bunların adreslerini tespit eder veya ettirir. (2) Taşınmazın değeri; ilgili kurum bünyesinden en az üç kişiden teşkil olunacak kıymet takdir komisyonları marifetiyle veya hizmet satın alınmak suretiyle tespit edilir. (3) Taşınmazın değeri; taşınmaz değerleme konusunda uzman kişi, kurum veya kuruluşlardan bilgi alınarak ve mahallin emlak alım satım bürolarından alınacak bilgilerden de faydalanılarak, 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 11 inci maddesindeki esaslara göre tespit edilir. Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ 6306 sayılı kanun kapsamında Kentsel Dönüşüm Değerlemesi Hizmeti vermektedir. Değerlemeyi iki safhada dar kapsamlı ve geniş kapsamlı olarak yapmaktadır. Birinci Safha; Risk Tespit raporunun Bakanlığa sunum aşamasında, İkinci Safha : Yıkım işleminden sonra onay alınmış ruhsat ve proje aşamasında Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ Kentsel Dönüşüm faaliyeti başlangıcında dağıtım değeri tespit katsayısı belirleme hizmeti de vermektedir.

MADDE 12 –(Değişik:RG-2/7/2013-28695) Taşınmazların değerinin tespiti: (1) İlgili kurum, uygulama alanındaki taşınmazların sınırını, yüzölçümünü ve cinsini gösteren haritayı veya krokiyi yapar veya yaptırır ve bu taşınmazların maliklerini ve bunların adreslerini tespit eder veya ettirir. (2) Taşınmazın değeri; ilgili kurum bünyesinden en az üç kişiden teşkil olunacak kıymet takdir komisyonları marifetiyle veya hizmet satın alınmak suretiyle tespit edilir. (3) Taşınmazın değeri; taşınmaz değerleme konusunda uzman kişi, kurum veya kuruluşlardan bilgi alınarak ve mahallin emlak alım satım bürolarından alınacak bilgilerden de faydalanılarak, 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 11 inci maddesindeki esaslara göre tespit edilir. Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ 6306 sayılı kanun kapsamında Kentsel Dönüşüm Değerlemesi Hizmeti vermektedir. Değerlemeyi iki safhada dar kapsamlı ve geniş kapsamlı olarak yapmaktadır. Birinci Safha; Risk Tespit raporunun Bakanlığa sunum aşamasında, İkinci Safha : Yıkım işleminden sonra onay alınmış ruhsat ve proje aşamasında

Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ Kentsel Dönüşüm faaliyeti başlangıcında dağıtım değeri tespit katsayısı belirleme hizmeti de vermektedir.

Ekol AŞ Kentsel Dönüşün Değerleme Kapsamı.

Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ Kentsel Dönüşüm Değerlemesini 12 ana başlıkta gerçekleştirmektedir. Riskli Alan ya da Riskli Yapı Projeleri Kapsamında,

1. Hak sahipliği tespiti ve gayrimenkul değerlemeye esas verilerin hazırlanması

2. Gayrimenkulün yasal ve mevcut durum değer tespitinin yapılması, katılımcı değerlerinin belirlenmesi ve değerleme raporlarının düzenlenmesi,

3. Boş hale getirilecek parselin kullanım türlerinin belirlenerek, imar ve yapılaşma şartlarına göre olası En etin ve Verimli Kullanım önerilerinde bulunulması,

4. Boş Arasa Değerinin belirlenmesi ve raporlanması,

5. Avan proje değerinin belirlenmesi ve Raporlanması

6. Dönüşüm modelinin belirlenmesi, dağıtım değeri tespit katsayısının belirlenmesi,

7. Hak sahipleri Dağıtım değerlerinin tespiti ve raporlanması

8. Hak sahipleri ile yatırımcı arasında uzlaşma süreci çalışmalarının yapılması,

9. Hak sahipleri ile yatırımcı arasında Protokolün Hazırlanması ve imzalanması danışmanlığının sunulması

10. Tüm verilerin ve sürecin coğrafi bilgi sistemi ortamına aktarımı

11. Uzlaşma paylaşım modelinin geliştirilmesi ve hak sahipleri ile uzlaşma görüşmelerinin gerçekleştirilmesi danışmanlığı

Mekânsal tüm veriler ve analiz aşamaları, “coğrafi bilgi sistemleri (CBS)” ortamına aktarılması,

Ekol AŞ Kentsel Dönüşüm Danışmanlık Türleri

Kentsel Dönüşüm Riskli Yapı Danışmanlığı

Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ kentsel dönüşüm riskli yapı analizlerine anlaşmalı olduğu kurum ve kuruluşlarla danışmanlık hizmeti vermektedir.

Kentsel Dönüşüm Riskli Alanlar Danışmanlığı

Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ kentsel dönüşüm riskli Alanlar analizlerine anlaşmalı olduğu kişi, kurum ve kuruluşlarla danışmanlık hizmeti vermektedir.

Kentsel Dönüşüm Rezerv Yapı Alanları Danışmanlığı

Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ kentsel dönüşüm Rezerv yapı Alanları konusunda anlaşmalı olduğu kişi, kurum ve kuruluşlarla danışmanlık hizmeti vermektedir.

Kentsel Dönüşüm Mülkiyet Haklarının Analizi ve Tespiti Danışmanlığı

Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ sahip olduğu uzman insan kaynağı ile Mülkiyet Haklarının Analizi ve Tespiti konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Kentsel Dönüşüm Mevcut Durum Analizi Danışmanlığı

Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ sahip olduğu uzman insan kaynağı ile Bölge, Mahalle, Site, Ada, Parsel, Bina Bazlı Mevcut Durum Analizi konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Kentsel Dönüşüm Fizibilite Raporları Danışmanlığı

Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ sahip olduğu uzman insan kaynağı ile Fizibilite Raporları hazırlama, hazırlanma fizibilite raporlarını inceleme analiz etme, denetleme konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Kentsel Dönüşüm En Etkin ve Verimli Kullanım Danışmanlığı

Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ sahip olduğu uzman insan kaynağı ile dönüşüme tabi alanın En Etkin ve Verimli Kullanım analizini yapma, mevcut ve geçerli imar durumuna göre en optimum projenin uygulamaya alınmasını sağlama konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Kentsel Dönüşüm Kredileri Danışmanlığı

Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ anlaşmalı olduğu bankalara yönlendirmek suretiyle Kentsel Dönüşüm Kredileri Danışmanlığı hizmeti sunmaktadır. 19.12.2014 tarihi itibariyle Bankalardan Kullanılan Kentsel Dönüşüm Kredilerine Sağlanan Faiz Desteği Dağılımı aşağıda verilmiştir. 19.12.2014 tarihi itibarıyla; 6306 sayılı kanun kapsamında yapılacak uygulamalarda kullanılmak üzere T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile protokol imzalayan bankalardan sağlanan kredilerde Bakanlıkça sağlanan faiz desteğine ilişkin dağılım tablosu aşağıda gösterilmiştir.

Kentsel Dönüşüm Finans Danışmanlığı

Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ yatırımcı tedariki, proje finansörü bulma konusunda ve proje finansmanına yönelik danışmanlığı hizmeti sunmaktadır.

Kentsel Dönüşüm Toplantı Yönetim ve Organizasyon Danışmanlığı

Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ Kentsel Dönüşüm Toplantı Yönetim ve Organizasyonu konusunda anlaşmalı olduğu kişi, kurum ve kuruluşlarla danışmanlık hizmeti vermektedir.

Kentsel Dönüşüm Anlaşma ve Uzlaşma Danışmanlığı

Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ pay sahipleri ile yatırımcı, müteahhit, finansör, ve diğer aktörler arasında oluşan konulara yönelik olarak anlaşmalı olduğu kişi, kurum ve kuruluşlarla Kentsel Dönüşüm Anlaşma ve Uzlaşma danışmanlığı sunmaktadır.

Kentsel Dönüşüm Hukuki Danışmanlık

Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ Kentsel Dönüşüm konuları ile ilgili olarak anlaşmalı olduğu hukuk büroları, mevzuat uzmanları ile Kentsel Dönüşüm Hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Kentsel Dönüşüm CAD, CBS ve Halihazır Haritalar Danışmanlığı Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ Kentsel Dönüşüm CAD, CBS ve Halihazır Haritalar konusunda anlaşmalı olduğu kişi, kurum ve kuruluşla danışmanlık hizmeti vermektedir.

En Etkin ve Verimli Kullanım Analizi

Tanımdan da anlaşılacağı üzere en etkin ve verimli kullanım analizi bir eylem değil, ekonomik ve yasal bir inceleme ve konu mülke yönelik finansal bir analizdir. Bir mülk hakkında çok sayıda en etkin ve verimli kullanımı sağlayıcı analizler yapmak mümkündür.

Bu konu, piyasayı iyi etüt etme, bölgeyi yapısal anlamda iyi özümseme, geleceğe yönelik isabetli sektörel ve ekonomik tahminlerde bulunma, doğru verilerle, doğru hesaplamalarla ve geçerli ve makul varsayımlarla, doğru mantığa dayalı, hatasız hesaplamaları gerekli kılar. Bu analiz statik değil, dinamik bir analizdir. Son derece sezgisel, eksiksiz ve doğru hesaplamaları gerektirir. Büyük mesuliyeti olan bir analizdir. Uzmanlığınıza, bilgeliğinize dayalı olarak yaptığınız bu analiziniz sonucu, yatırımcılar kararlarını verecek ve ciddi harcamalarda bulunacaklardır.

Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. bu sorumluluk ve bilinçle, bilgeliğinden, piyasa ve mesleki bilgisinden yararlanmak isteyen müşterilerine bu hizmeti en son metodlarla ve raporlama teknikleriyle sunmaktadır.

Proje Yönetimi Danışmanlığı

Yapımına başlanılan projelerde, iktisadi, mali, hukuki, yapı malzemeleri, yapı tekniği... vb konularda danışmanlıklar verir. Değişen piyasa paremetrelerine göre projenin devamı, geliştirilmesi, değiştirilmesi ya da durdurulması konularında raporlar hazırlar. Yapılaşmaların en etkin ve verimli kullanıma yönelik yapılması, gayrimenkul değerliliğinin yüksek tutulması, pazar talebine uygun olması konularında danışmanlık işleri verir.

İhale ve Açık Arttırmalara Yönelik Baz Değer Analizi

Yapımı taahhüt edilecek gayrimenkul projelerinin, maliyetinin ve yapım süresinin isabetli tespit edilebilmesi ihale makamına sunulacak tekliflerde son derece önem arz etmektedir. Bu tespitler genellikle tecrübeye dayalı kestirimler ile belirlenmekte, çoğu kez de gerçek maliyetle örtüşmemektedir.

Fiili maliyet tahmini maliyetin oldukça üstünde çıkabileceği gibi bazen de aşırı tedbirlilik nedeniyle yüksek fiyat sürülmesine bağlı olarak ihaleler sonuçlanmamaktadır.

Şirketimiz, tecrübe ile tahminden ziyade bilimsel hesaplamalara, istatistiklere ve cari fiyatlar düzeyi ile üretim süreci fiyatlarının ekonomik parametrelerden hareketle hesaplanmasına dayalı çalışmalarla projelerin maliyet bedellerini belirlemeyi amaçlamaktadır.

Taahhüt işleri dışında firmamız; gayrimenkul ve makine satışına yönelik olarak uygulanmakta olan, kapalı zarf usulü teklif, karşılıklı açık teklif, açık artırma usulü yöntemlerinden herhangi biri ile yapılacak satışlarda ileri sürülmesi gereken baz değer ile taban ve tavan değerlerini belirlemektedir.

Kira Bedeli Tespiti

Uzmanlarımız piyasa bilgilerine, araştırma yeteneklerine ve veri kaynaklarına dayalı olarak talep edilen mülklerin kira bedelleri konusunda raporlar düzenlemektedir. Mahkemelerde bu konuda bilirkişilik yapmaktadırlar. Bu işlemlerini tüm mesleklerinin icrasında olduğu gibi bağımsızlık, tarafsızlık ve güvenirlik ilkeleri doğrultusunda yaparlar.

Gayrimenkul Konusunda Hukuksal ve Mali Danışmanlık

Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. nin ortaklarının ve çalışanlarının sahip olduğu tecrübesi, uzmanlığı ve partnerleri vasıtası ile gayrimenkul, gayrimenkul projeleri ve gayrimenkule dayalı hak ve faydalar ile makine ve teçhizata yönelik vermekte olduğu danışmanlık hizmetleri aşağıda belirtilen kapsamdadır.

Hukuksal danışmanlık; çıkan anlaşmazlıklarda taraf olma, hak savunma ya da hakların açıklanması ve yol gösterimine dayalı danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Mali danışmanlık; ; gayrimenkullerin, makine ve teçhizatın satın alınması, muhafazası, işletilmesi, kiralanması, kiraya verilmesi, kullanılması, satılması, bağışlanması, trampa edilmesi, miras bırakılması konularında mali danışmanlık hizmeti vermektedir.

Gemi Değerlemesi

Ülkemiz, üç tarafı denizlerle çevrili ve köklü bir denizcilik tarihi olan bir coğrafyada yer almaktadır. Bağlama kütüğüne kayıtlı gemi/tekne sayımız yaklaşık 65.000 olup Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline Kayıtlı 150 GT ve üzeri yaklaşık 2000 adet gemimiz bulunmaktadır. Buna ilaveten yabancı bayraklı olmakla birlikte Türk filolarında yer alan gemilerle birlikte filo büyüklüğümüz, Dünya Deniz Ticaret Filo büyüklüğü sıralamasında ilk 10’u zorlamaktadır.

Bu denli önemli bir sektörde değerleme, kritik bir öneme haizdir. Gerek alım-satım ve gerekse de teminat v.b. işlemlerde gemilerin değer tespitinin tarafsız ve bağımsız bir uzmanlıkla yapılması, sektör açısından da katma değer yaratan bir unsurdur.

Bu öneme haiz olarak şirketimiz, 2007 yılından beridir farklı ihtiyaçlara istinaden gemi değerlemesi gerçekleştirmektedir. Kurulduğundan bu güne kadar aşağıdaki vasıflarda yaklaşık 250 geminin değerlemesi gerçekleştirilmiştir.

Gemi değerlemesi gerçekleştirmek üzere uzmanlarımız, ülkemizin birçok limanına gitmekle birlikte yine Amerika Birleşik Devletleri, Tunus, İsrail, İspanya, Portekiz, Fransa, Litvanya, Hindistan, Rusya, Cezayir, Endonezya, Dubai, Umman, Çin, Güney Kore gibi ülkelere de giderek değerleme çalışması gerçekleştirmişlerdir. Velhasıl gemi nerede ise biz oradayız.

Şerefiyelendirme Çalışması

Şerefiye kavramı çeşitli mesleklerde farklı anlamda kullanılmaktadır. Bu kavram;

sıklıkla kullanılmaktadır.

Gayrimenkul Değerlemede Şerefiye : Aynı projede, aynı parselde ya da aynı binada yer alan bağımsız bölümler arasında, fiziksel, doğal, işlevsel koşullardan kaynaklı kullanıcı tercihlerine bağlı olarak oluşan değer farklılığıdır.

Potansiyel kullanıcıların tercih şiddetleri aynı projede, aynı parselde ya da aynı binada yer alan gayrimenkullerin maliyet bedelleri, iç mekan düzenlemesi ve büyüklükleri aynı olsa bile değerleri farklılaştırmaktadır.

Şerefiyelendirme çalışmalarından beklenen; Potansiyel müşterileri belirleyerek, analizi yapmak, zevk ve tercihlerini belirlemek ve bu zevk ve tercihlerin şiddetini ölçümleyerek, projede oluşturacağı fiyat farklılığını bilimsel olarak belirlemektir.

Bir taşınmazın değerini etkileyebilecek objektif ve sübjektif bir çok parametrenin mevcuttur. Bu parametrelerin sayısı projenin cinsine ve kullanıcıların sosyal, ekonomik ve kültürel birikimlerine göre değişebilmektedir.

Bu çalışma, sosyoloji, kültüroloji, psikoloji, ekonomi, hukuk …vb ilimleri kapsayan, dikkatli analiz ve hesaplamalarda bulunmayı gerektiren oldukça karmaşık, yönetimi zor bir süreçtir.

Ekol gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A. Ş projelerinizin şerefiyelendirmesini bilimsel metotlarla ve oluşturduğu bir heyet çalışması ile minimum sapmalarla yaparak;

sağlamaktadır.

İmar Barışı Danışmanlığı

Genel Açıklama

TANIMI

İmar Barışı: Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınmasına imkân sağlayan bir yasa maddesi ve yönetmelikten ibaret düzenlemedir.

GENEL SÜREÇ

30194 Sayılı İmar Kanununun Geçici 16. Maddesi’nden istifade ile "Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliği" ne uyum ile yapı kayıt belgesi alınması süreci ile başlayıp, cins tashihi, kat mülkiyeti kurulması ve iskân belgesi alınması ile tamamlanan süreçtir.

MEVZUAT

 • 30194 Sayılı İmar Kanununun Geçici 16. Maddesi,
 • Çevre ve Şehircilik bakanlığınca düzenlenerek, 06.Haziraz.2018 tarih ve 30443 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" başlıklı Yönetmelik

KAPSAM

 • 31.12.2017 tarihinden önce ruhsatsız, ruhsatına ya da ruhsat eki belgelerine aykırı inşa edilmiş kırsal ve kentsel alandaki tüm yapılar.
 • Hazineye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş ruhsatsız yapılar
 • Belediye arazisi üzerine ruhsatsız yapılmış yapılar

İSTİSNALAR

 • Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlar üzerine inşa edilmiş ruhsatsız ya da ruhsatına aykırı yapılar
 • Hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde ruhsatsız ya da ruhsatına aykırı yapılar
 • İstanbul Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesinde ruhsatsız ya da ruhsatına aykırı yapılar
 • İstanbul Tarihi Yarımada, Sultanahmet ve Süleymaniye çevresi ve Gelibolu Tarihi alanda belirlenen yerlerde ruhsatsız ya da ruhsatına aykırı inşa edilmiş yapılar
 • 19.6.2014 tarihli ve 6546 sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirlenmiş Tarihi Alanda yapılar

İMAR BARIŞINA KONU YAPI STOKU

Yaklaşık 13 milyon bağımsız bölüm ya da komple binadan oluşmaktadır.

YAPI KAYIT BELGESİ ALANLARIN SAHİP OLDUĞU AVANTAJLAR VE YETKİLER

 • Bu tür yapılar için alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir.
 • Geçici İskân Belgesi yerine geçer.
 • Geçici Elektrik Su ve Doğalgaz bağlanmasını sağlar.
 • Cins Tahsisi ve Kat Mülkiyeti kurulmasına yönelik talepte bulunmayı sağlar.
 • Hazine ve Belediye arazileri üzerine yapılan yapılarda bu yerlerin mülkiyetini alma imkânı verir.
 • İşyeri açma ve çalışma ruhsatına yönelik talepte bulunmayı sağlar.
Aykırılık Türleri, Müracaat Kişisi ve Gerekli Belgeler

AYKIRILIK TÜRLERİ VE MÜRACAAT KİŞİSİ

MÜRACAAT İÇİN GEREKLİ BELGE VE MATERYAL

 • Beyan edilecek yapının adresi
 • Tapusu varsa ada ve parsel bilgileri
 • Tapusu yok ise konum tanımlaması ve yapının oturum alanı
 • Yapının Toplam Kapalı Alanı
 • Bu yönetmeliği göre tanımlanmış Yapı Türü. (Tarımsal amaçlı basit bina, 1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları 3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapıları, 8 ve daha yüksek katlı binalar, Lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi, hastane, otel vb. yapılar, Güneş Enerji Santralleri (GES))
 • Yapıdaki konut ve işyeri sayısı,
 • Yapıdaki Bağımsız bölümlerin (ya da bölümlerin) ölçüleri ve kapalı alan bilgileri,
 • Yapının bulunduğu arsanın alanı ( varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (m2))
 • Yapı alanları ile ruhsat ve ruhsat eki proje alanları ile mukayesesi ve farklılığı gösterir kroki
 • İmar mevzuatına aykırılığın tarifi,
 • Çevresini, yapıyı ve aykırılığı gösteren fotoğraflar ( jpg, jpeg veya png formatında)
 • Arsa/Arazinin emlak vergi birim değeri (TL/m2) (İlgili belediyesinden alınabilecektir.)
 • Yapı türüne göre yapı maliyet değeri
 • Müracaata bulunacak kişinin (Gerçek mülk sahibi kişinin ya da vekilin)
  • e-devlet şifresi,
  • Geçerli bir cep telefonu numarası,
  • Geçerli e-posta adresi
 • Şirket bünyesinde bulunan yapılara ilişkin başvuru yapılmadan önce binaya ait yapı kayıt belgesi alacaklarına dair yönetim kurulunca karar alınması,
 • E- Devlet üzerinden başvuruda bulunacak kişiye verilecek yetki belgesi,
 • E- Devlet üzerinden yapılacak başvurular danışmanlık firması aracılığı ile yürütülecekse, firmaya ilgili işlemleri gerçekleştirebilmesi için vekâleten yürüttüğüne dair belge,
Ekol AŞ Yapı Kayıt Belgesi Süreci Danışmanlığı
 • Önceden başkası tarafından müracaatın yapılıp yapılmadığının tespiti
 • Müracaatın kim ya da kimlerce yapılacağının tespiti,
 • Müracaat 1 den fazla kişi tarafından yapılacak ise kimler olduğunun belirlenmesi
 • Müracaat grubunun mutabakat metni
 • Müracaat grubunun kendi aralarında bir müracaat yetkilisi tayini
 • Müracaat yetkilisinin Danışman firmaya (Ekol Değerleme AŞ bunlardan biridir) Müracaatla talepte bulunması,
 • Danışman Firmanın Teklif mektubu sunması ve talep edenle mutabakata varması,
 • Danışman firmanın Gayrimenkulü tespiti, tetkiki, Aykırılığı belirleyip tanımlaması, krokisini çizmesi ve fotoğraflaması, raporunu yazması,
 • Danışman firmanın arsa rayiç bedelini belirlemesi,
 • Danışman Firmanın Bu yasaya göre yapı türünü belirlemesi,
 • Danışman firmanın Tahmini harç bedelini belirlemesi
 • Danışma firmanın Müracaat yetkilisinin e devletten müracaatında bulunmasını sağlaması
 • Müracaat yetkilisinin Harç bedelini yatırması
 • Yapı Kayıt Belgesi’nin alınması
 • Cins tahsisi gerekecek ise Danışman Firmanın Cins tahsisi için müracaatta bulunulması yardımcı olması, Cins Tahsisinin sağlanması,
 • Hassas Ölçümlerin yapılması ve Rölöve Projesinin çizimi,
 • Zemin Tespit Tutanağı Hazırlanması,
 • Kat Mülkiyetine müracaat
 • İskân belgesine müracaat
 • İskân belgesinin alınması
 • Clients
 • Clients
 • Clients
 • Clients
 • Clients